חובת פרסום אודות התאמות הנגישות שבוצעו
 

בהתאם לתקנות נגישות השירות סע' 34 - פרסום התאמות הנגישות שבוצעו, חלה החובה לפרסם את דבר ההתאמות אשר בוצעו בשירות ובמקומות הציבוריים שניתן בהם השירות בדרכי הפרסום המקובלות בשירות שהינכם מעניקים, בהתאמות הנגישות למידע  (כמפורט בתקנה 29), לבקשת אדם עם מוגבלות באחת מהדרכים: טלפון, פקסימיליה, דואר, דואר אלקטרוני, מסרון או אמצעי דיגיטלי אחר ובאתר האינטרנט של נותן השירות. (ראה סע' 34, תקנות נגישות השירות, 2013) - לחץ כאן.

 

 סעיף 34 - פרסום התאמות הנגישות שבוצעו:
 

(א)  חייב בביצוע התאמות לשירות יפרסם את התאמות הנגישות אשר בוצעו בשירות ובמקומות הציבוריים שניתן בהם השירות, לרבות אמצעי העזר ושירותי העזר המסופקים בשירות לפי בקשה ואופן קבלתם, בדרכים אלה ולפי העניין:
 

(1)   בדרכי הפרסום המקובלות בשירות שהוא נותן;
 

(2)   בהתאמות הנגישות למידע כמפורט בתקנה 29;
 

(3)   לבקשת אדם עם מוגבלות, באמצעות אחד מאלה: טלפון, פקסימילה, דואר, דואר אלקטרוני, מסרון או אמצעי דיגיטלי אחר, ובכפוף לאמצעים שבשימוש נותן השירות;
 

(4)   באמצעות אתר האינטרנט של נותן השירות, אם קיים.
 

           (ב)  הפרסום כאמור בתקנת משנה (א) ייעשה באופן שוטף ועדכני, ואולם פרסום ראשון של התאמות הנגישות ייעשה לפי המועד שנקבע לעניין זה בפרק ח'.
 

           (ג)   חייב בביצוע התאמות נגישות לשירות שמסופקים בו אמצעי עזר ושירותי עזר לפי בקשה המוגשת לפני מועד מתן השירות, כגון אמצעי עזר באירועים לפי סימן ט' או סיורים מודרכים לפי סימן י"א, יפרסם את התאמות הנגישות המסופקות בשירות ובמקום הציבורי שהוא ניתן בו, זמן סביר לפני מועד מתן השירות, כדי לאפשר לאדם עם מוגבלות לבקש התאמות נגישות כאמור; פרסום כאמור ייעשה לפי תקנת משנה (א) והמידע יימסר בנוסף ולפי העניין גם בדפוס ובעל פה, במקום מתן השירות.
 

           (ד)  הופסקה או צפויה להיפסק הספקת התאמת נגישות אחת או יותר בשירות, לתקופה העולה על שבוע ימים, יודיע החייב בה לציבור על כך ועל אמצעי נגישות חלופיים שהוא נוקט בהם כדי לספק את השירות, בדרכים המנויות בתקנת משנה (א) ועל ידי הצבת שלט במקום מרכזי במקום הצבורי שחלה בו ההפסקה האמורה, לפי העניין.