חוק שיוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלויות נחקק ב- 1998. בשנת 2005 תוקן והוסף לו הפרק העוסק בנושא נגישות מקומות ושירות ציבוריים. החוק מספק הגדרות, תקנות (הוראות לביצוע), מועדי תחולה, נזיקין ועונשין (במידה של הפרה).
 

"חוק זה מטרתו להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו" (חוק שיוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלויות, 1998).
 

 

"נגישות - אפשרות הגעה למקום, תנועה והתמצאות בו, שימוש והנאה משירות, קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת מקום או שירות או בקשר אליהם, שימוש במתקניהם והשתתפות בתכניות ובפעילויות המתקיימות בהם, והכל באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי" (חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 2) , התשס"ה - 2005)."מקום ציבורי - אחד מאלה: (1) מקום או חלק ממקום , המפורט בתוספת הראשונה,  העומד לשימושו של כלל הציבור או חלק בלתי מסוים ממנו; (2) מקום שבו ניתן שירות ציבורי כהגדרתו בסעיף 19י; ""שירות ציבורי - אחד מאלה: (1) שירות הניתן לציבור או לחלק בלתי מסוים ממנו בידי גוף ציבורי או במקום ציבורי כהגדרתו בסימן ג;(2) שירות מהשירותים המפורטים בתוספת השניה המיועד לכלל הציבור או לחלק בלתי מסוים ממנו;" (חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 2) , התשס"ה - 2005).

 

"עוולה אזרחית - 19נא - (א) מעשה או מחדל בניגוד להוראה לפי פרק זה, פרק ה' או לפי הוראות הנגישות לפי חוק התכנון והבנייה הוא עוולה אזרחית, והוראות פקודת הנזיקין [נוסח חדש], יחולו עליו, בכפוף להוראות סעיף זה; (ב) בית משפט רשאי לפסוק בשל עוולה לפי סעיף קטן (א) פיצויים בסכום שלא יעלה על 50,000 שקלים חדשים, בלא הוכחת נזק, בשל עוולה"

 

"אחריות נושא משרה בתאגיד - 19ב -  נעשתה עוולה כאמור בסעיף 19נא על ידי תאגיד, יהיה אדם אחראי גם הוא לעוולה, אם היה אותה שעה מנהל פעיל ראשי בתאגיד, מנהל פעיל בתאגיד הקשור לנושא העוולה, שותף, למעט שותף מוגבל, או עובד בכיר האחראי לתחום שבו נעשתה העוולה, אלא אם כן הוכיח שניים אלה.." (חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 2) , התשס"ה - 2005).

 

על מנת לפשט את יישום החוק, מתוקנות תקנות שהופרדו לתחומי עניין בהתאם לאחריות של הגופים השונים - חינוך, תחבורה, רווחה, תמ"ת ועוד.

 

קובץ חוק שיוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלויות -להורדת הקובץ   לחץ כאן

קובץ תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013 - לתקנות נגישות השירות  לחץ כאן

קובץ תקנות נגישות למבנה ציבורי שהוא בניין קיים - להורדת הקובץ לחץ כאן

קובץ חוק התכנון והבניה - להורדת הקובץ לחץ כאן

קובץ תקנות הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית - להורדת הקובץ לחץ כאן

קובץ תקנות נגישות לשירותי בזק ולמתקני בזק - להורדת הקובץ לחץ כאן

תקנים:

תקן 1918 חלק 1 נגישות הסביבה הבנויה : עקרונות ודרישות כלליות - להורדת הקובץ לחץ כאן

תקן 1918 חלק 2 נגישות הסביבה הבנויה : הסביבה שמחוץ לבניין - להורדת הקובץ לחץ כאן

תקן 1918 חלק 3.1 נגישות הסביבה הבנויה פנים הבניין : דרישות בסיסיות - להורדת הקובץ לחץ כאן

תקן 1918 חלק 3.2 נגישות הסביבה הבנויה פנים הבניין : דרישות משלימות לשימושים ספציפיים - להורדת הקובץ לחץ כאן

תקן 1918 חלק 4 (גרסת מרץ 2015) נגישות הסביבה הבנויה : תקשורת - להורדת הקובץ לחץ כאן


תקן 1918 חלק 6 נגישות הסביבה הבנויה : אמצעי אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה - להורדת הקובץ  לחץ כאן


רשימת מורשי נגישות השירות - לחץ כאן

רשימת מורשי נגישות מתו"ס - לחץ כאן


 

בהמשך יוספו בעמוד זה עדכונים לגבי מצב התקנות השונות, אישורן ותחולתן.